Image

Grondwater monitoring AS 2000 protocol 2002

Eén van de jaarlijkse controles op een tankstation is het monitoren van het grondwater. Per cluster van drie tanks moet er minimaal één peilbuis jaarlijks worden bemonsterd. Indien de tanks meer dan 10 meter uit elkaar liggen, moeten de tanks als aparte clusters worden gerekend. Ook is het mogelijk dat er situaties zijn waar het Bevoegd Gezag het bemonsteren van meerdere peilbuizen heeft verordend.

Grondwatermonitoring dient te worden uitgevoerd door een erkend geaccrediteerd of gecertificeerd (NEN) bedrijf.  E.C.O. Inspections B.V. is geaccrediteerd conform AS2000 protocol 2002 en beschikt over een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit. U kunt als eigenaar of gebruiker van een tankinstallatie met onze heldere rapportage  aan het bevoegd gezag aantonen dat uw grondwater is gecontroleerd.

Voor meer informatie bel of mail met onze medewerkers via 0513-684577 of info@ecoinspections.nl.
Image